Regulamin konkursu 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka języków angielskiego Marta Bara-Błońska.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Dostarczenie prac na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas IV -VIII Szkoły Podstawowej.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 września 2019 roku.

2. PROJEKTY

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 projekt.

2. Projekty mogą być w pionie lub poziomie. Dopuszczamy prace nie mniejsze niż w formacie A3.

3. Prace muszą promować języki obce.

4. Termin zgłaszania projektów mija 24 09 2019 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej.

5. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać:

tytuł konkursu, imię, nazwisko autora.

6. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Projekty należy złożyć do nauczycielki języka angielskiego Marty Bara-Błońskiej.

8. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w składzie:

dyrektor szkoły Renata Nowicka, nauczyciele języków obcych.

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Dostarczenie prac do 24.09.2019 r.

2. Ocena jury do 26.09.2019 r.

3. Zawiadomienie o werdykcie jury nastąpi 26.09.2019 r.

4. NAGRODY

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe, w postaci gadżetów edukacyjnych.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie projektów do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

2. Projekty zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach szkoły.

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
20 Lutego 2020
Imieniny obchodzą
Euchariusz, Eustachy, Eustachiusz, Leon,
Ludmiła, Ludomiła, Ostap, Siestrzewit

Do końca roku zostało 316 dni.
Zodiak: Ryba

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content