Jak co roku w naszej szkole witamy nowych Pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, nauczycieli, kolegów i koleżanek. To czas, kiedy uczniowie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

W dniu 27 paździer­nika 2023 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Marii Konopnickiej w Buczku klasa I a i I b złożyła ślubowanie. Pierw­szo­kla­si­ści w obec­no­ści pani dyrektor Renaty Nowickiej, pana wójta gminy Buczek Bronisława Węglewskiego oraz rodziców i nauczycieli musieli wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami, aby zasłu­żyć na paso­wa­nie. Uczniowie recy­to­wali wier­sze, śpie­wali pio­senki, udzie­lali odpo­wie­dzi na pyta­nia, które zadawane były przez starszych kolegów. Wszyst­kie dzieci udo­wod­niły, że znają swoją Ojczy­znę i są gotowe do poszerzania swoich horyzontów. Zgromadzeni na sali goście bez waha­nia zde­cy­do­wali, że uczniowie świet­nie zdali egza­min i mogą przy­stą­pić do aktu ślu­bo­wa­nia. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. Ślubowanie złożyli również rodzice Pierwszoklasistów. Następ­nie pani dyrek­tor Renata Nowicka doko­nała aktu paso­wa­nia każ­dego Pierw­szaka na ucznia Szkoły Pod­sta­wo­wej w Buczku. Pan Wójt Bronisław Węglewski złożył życzenia uczniom i rodzicom oraz rozdał słodkie upominki. Pani dyrektor wręczyła małym bohaterom pamiąt­kowe dyplomy oraz drobne prezenty. Po uroczystej Akademii odbył się słodki poczęstunek.

slubowanie

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
25 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz,
Walentyna

Do końca roku zostało 160 dni.
Zodiak: Lew

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content