Buczek jest miejscowością z bogatą przeszłością. Na wiek XI datuje się początki osadnictwa. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1396. W latach 1549 – 1683 posiadał prawa miejskie nadane przez króla Zygmunta Starego. Należał do kilku rodów szlacheckich.
Źródła historyczne podają, że w latach 1636 – 1765 istniała szkoła, ale brak informacji na jej temat. Bogatsze dane na temat szkoły sięgają początków XX wieku. Mieściła się w drewnianym budynku na wprost kościoła. Zajęcia odbywały się w jednej izbie lekcyjnej, znajdującej się  od strony południowej. Pierwszym nauczycielem był Rosjanin Dmowskij, natomiast pierwszą nauczycielką Polką – Stefania Raczyńska, która rozpoczęła pracę w1908 roku. Lekcje były prowadzone również w dwu izbach budynku parafialnego. W roku 1920 stał się on własnością gminy, a w1922 roku zakupił go w drodze licytacji Wojciech Ratajczyk. W okresie międzywojennym zajęcia odbywały się w organistówce, domach Franciszka Guzickiego i Józefa Parady oraz w domu parafialnym.

W tym okresie w szkole w Buczku pracowali następujący nauczyciele:

* 1905

-Dmowskij
* 1908 – 1910 -Stefania Raczyńska
* 1911 – 1916

-H. Twardowska,                  -Krakowski

* 1918 -Kiełczewski (kierownik),
-Jan Rutkowski,
* 1920 – 1923 -Rachalewska (kierownik),
* 1923 – 1926
-G. Frankiewiczówna
-Łazurska (kierownik)
* 1926 – 1927 -H. Jasińska,
-F. Chełmińska (kierownik),
-A. Pliszkówna,
-G. Frankiewiczówna – Łazurska,
*1931 – 1939 -St. Chudziński (kierownik),
-H. Chudzińska,
-Urbanowska,
-Z. Ziemniewicz,
-Balicka, Kukurydzówna
-T. Gwiazdowska,
-J. Mazurkiewiczówna,
-J. Nowacka

Prawdopodobnie w roku 1934 kierownikiem był K. Łuba. Nauka odbywała się w trudnych warunkach z powodu braku własnego i odpowiedniego lokalu.
Taki stan rzeczy przetrwał do wybuchu II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich i osiedleniu się ludności niemieckiej zniszczeniu uległy pomoce naukowe, sprzęt, wyposażenie szkoły. Stwierdza się brak dokumentów istnienia zorganizowanego tajnego nauczania. Funkcje kształcące przejęli rodzice i starsze rodzeństwo.
Dwa tygodnie po oswobodzeniu Buczku ówczesny wójt Stanisław Malinowski powierzył Julii Nowackiej zorganizowanie szkoły. Była ona jedyną osobą z przygotowaniem pedagogicznym na tym terenie, która mogła sprostać temu zadaniu. Praca była ciężka i odbywała się w trudnych warunkach – brakowało podręczników, atramentu, kredy, ławki zbierano z całej wsi. 18 lutego 195 r. rozpoczęto naukę w jednej izbie w domu Franciszka Guzickiego. Zgłosiło się 120 dzieci. Lekcje odbywały się w godzinach 8 – 16. Zamiast podręczników uczniowie przynosili różne książki, pisano na tablicy. Mimo trudnych warunków zapał do nauki był ogromny.
28 lutego po dobrowolnym zrzeczeniu się J. Nowackiej kierownictwo objął Franciszek Stępnik.
3 września 1945 r. szkołę przeniesiono do dwóch poniemieckich baraków. Istnieją one do dziś. Klasy V i VI miały zajęcia w budynku F. Guzickiego. W sześciu oddziałach klasowych uczyło się wtedy 200 uczniów. Oprócz dziennego kształcenia prowadzone były także kursy wieczorowe dla starszych. Praca w szkole była szczególnie trudna od 1 września 1946 do 1 maja 1947 r., kiedy ze względu na brak nauczycieli Julia Nowacka sama uczyła 180 uczniów (5 klas).

Trudna sytuacja lokalowa spowodowała, że 3 stycznia 1947 r. Gminna Rada Narodowa w Buczku podjęła decyzję o budowie szkoły. 20 marca 1947 r. powołano Komitet Budowy Szkoły w składzie: Kazimierz Pniewski – przewodniczący, Karol Sujecki - zastępca przewodniczącego, Józef Biegański – skarbnik, Lucjan Gołębiowski – sekretarz, Julia Nowacka – ponownie kierownik szkoły, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Podjęto również decyzję, że szkoła będzie nosić imię Marii Konopnickiej. Koszt budowy oszacowano na 15 mln zł. Inwestycja miała powstać w ciągu 3 lat. 10 lipca 1948 r. odbyło się uroczyste poświęcenie fundamentów. W obecności zgromadzonych mieszkańców sekretarz gminy Lucjan Gołębiowski odczytał akt erekcyjny. Uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał ks. Mieczysław Klimkiewicz. Chrzestnymi rodzicami byli: Julia Nowacka, Stanisław Malinowski, Karol Sujecki i Maria Pniewska. Zapał do pracy był ogromny i dlatego już 15 października 1950 r. szkoła została przeniesiona z baraków do nowego budynku. Zajęcia odbywały się w 3 izbach lekcyjnych w systemie dwuzmianowym. 22 lipca 1951 r. nastąpiło oddanie do użytku dwupiętrowego budynku szkolnego. Mieściło się w nim piętnaście izb lekcyjnych oraz kancelaria, świetlica, szatnia. Na owe czasy była to szkoła okazała. Warunki nauki poprawiły się, nie posiadała jednak żadnych udogodnień. Zimą palono w 25 piecach kaflowych, a mimo to nie można było utrzymać w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury.

W następnych latach kierownik szkoły – Władysław Far wraz z nauczycielami tworzyli i wyposażali pracownie przedmiotowe. Pierwszą pracownię fizyko – chemiczną zorganizowano w roku szkolnym 1960/61. W styczniu 1961 r. powstała pracownia robót ręcznych. W następnych latach powstawały klasopracownie – biologiczna, historyczna, geograficzna, matematyczna, polonistyczna. W roku 1947 szkoła otrzymała radioodbiornik, a w roku szkolnym 1966/67 – telewizor. Posiadała również aparat filmowy. Pomimo że wyposażenie w środki techniczne z dzisiejszego punktu widzenia było dość ubogie, nie wpływało to jednak na zubożenie procesu dydaktycznego. Nauczyciele wykorzystywali dostępne wówczas pomoce dydaktyczne oraz wykonywali je we własnym zakresie.
Taki stan rzeczy przetrwał przez wiele lat. Dopiero na 35 – lecie szkoła otrzymała centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, została otynkowana, pomalowano pomieszczenia. Wszystkie prace, nad którymi czuwali dyrektorzy miejscowej szkoły wraz z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu, wykonano w rekordowym tempie. Wakacje trwały wówczas trzy miesiące. 1 maja 1987 r. oddano do użytku nową część, przybudowaną od strony zachodniej. Znalazły tu pomieszczenie: biblioteka, pracownia geograficzna (obecnie sala nr 5), zastępcza sala gimnastyczna, sklepik spółdzielni uczniowskiej (obecnie mała sala informatyczna), sanitariaty, kotłownia. Nastąpiła znaczna poprawa warunków lokalowych.
W następnych latach zaczęto kolejny etap rozbudowy – powstał pawilon żywienia, w którym mieści się świetlica, kuchnia, tymczasowa sala gimnastyczna, pomieszczenia administracyjne. 1 września 1992 r. nastąpiło oddanie nowej części do użytku. Uroczystość tę połączono z przywróceniem szkole imienia Marii Konopnickiej. W tym okresie inne bardzo ważne wydarzenie z życia naszej szkoły to nadanie sztandaru – odbyło się  19 czerwca 1994 r. Od tej pory sztandar towarzyszy uczniom i nauczycielom w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
Od 1992 r. zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się w lepszych warunkach niż dotychczas – w niewielkiej, ale dobrze wyposażonej sali oraz na dworze, gdy pozwalała na to aura. Ta sala gimnastyczna nie rozwiązała jednak wszystkich problemów lokalowych – była zbyt mała, część zajęć nadal musiała odbywać się w miejscach do tego celu niedostosowanych. Dlatego w 1987 r. władze gminy, dyrektor szkoły Marianna Klęk wraz z Radą Rodziców podjęli decyzję o budowie nowego, pełnowymiarowego pomieszczenia. Koszty projektu sali gimnastycznej sfinansowano ze środków zebranych przez Radę Rodziców, której przewodniczącą w owym czasie była Maria Marynowska. Budowa trwała trzy lata. Koszt inwestycji oszacowano na około 1 mln złotych. Był to ogromny wysiłek dla naszej niezbyt bogatej gminy. Szczególną opiekę nad budową nowego obiektu sportowego sprawowali: dyrektor szkoły – Marianna Klęk oraz wójt – Wojciech Ciabiada. 22 lutego 2000 roku sala gimnastyczna została udostępniona uczniom. W ostatnich latach dzięki staraniom obecnego Wójta Gminy Buczek Bronisława Węglewskiego dokonano wymiany okien, drzwi oraz remontu pomieszczeń na parterze. Zasługą rodziców, dyrekcji  i nauczycieli jest otwarcie gabinetu stomatologicznego.
Równolegle z rozbudową szkoły trwało jej unowocześnianie. W roku 1993 zakupiono pierwszy komputer, rok później zaczęło działać koło informatyczne. W roku 1996 szkoła posiadała już osiem komputerów, zakupionych dzięki wydatnej pomocy Rady Rodziców, adaptowano jedno z pomieszczeń administracyjnych i zorganizowano tam pracownię komputerową. W roku szkolnym 1998/99 w ramach ministerialnego programu „Internet w każdej gminie” szkoła otrzymała pracownię internetową. Jej otwarcie nastąpiło 16.03.1999 roku. Obecnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum regularnie uczestniczą w zajęciach z informatyki.
W ciągu 56 lat funkcjonowania szkoły w obecnym budynku zmieniały się nie tylko warunki lokalowe, ale również jej struktura organizacyjna. W początkach istnienia obejmowała uczniów klas I - VI, w roku szkolnym 1950/51 istniała już klasa siódma, natomiast w roku szkolnym 1966/67 została wprowadzona ośmioklasowa szkoła podstawowa. W latach 70 – tych zostały wprowadzone oddziały przedszkolne dla 6-latków.  W 1978 r. powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, której podlegały pozostałe szkoły z terenu gminy. W roku szkolnym 1999/2000 w wyniku wprowadzenia kolejnej reformy oświaty powstało gimnazjum. Likwidacji uległa Szkoła Filialna w Bachorzynie i Luciejowie. Do istniejącego zespołu szkoły podstawowej i przedszkola włączono gimnazjum. Pełna nazwa placówki brzmiała: Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum Publicznego w Buczku. Dyrektorem wszystkich placówek tworzących w/w zespół została Marianna Klęk. Obecnie pracujemy i uczymy się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego, przedszkole jest samodzielną niepubliczną jednostką. Funkcję dyrektora pełni Renata Nowicka, wicedyrektorem jest Anna Truskowska.
Od powstania szkoły aż do chwili obecnej zaszły ogromne zmiany. Jest to zasługa kierownictw i wszystkich pracowników, rodziców współpracujących ze szkołą oraz uczniów.

Funkcje kierownicze od końca II wojny światowej do dziś pełnili: Franciszek Stępnik, Julia Nowacka, Danuta Kuśmidrowa, Florian Pyc, Władysław Far, Zofia Far, Janusz Wnuk, Leokadia Kędzierska. Marianna Klęk, Renata Nowicka jako kierownicy i dyrektorzy oraz Alicja Malinowska, Jadwiga Boryc, Tomasz Tkaczuk, Danuta Frątczak i Anna Truskowska - zastępcy dyrektora.

Żadna, nawet najlepiej wyposażona szkoła, nie przyczyni się do osiągnięcia dobrych wyników w nauce, jeżeli nie będą pracować w niej zaangażowani i wykwalifikowani nauczyciele. Nauczyciel to zawód i powołanie. Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Buczku zawsze wyróżniało się dobrym przygotowaniem merytorycznym, pracowitością, sumiennością, oddaniem dla uczniów. Praca w szkole wymaga ciągłego doskonalenia się i dlatego nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach metodycznych, zdobywają stopnie awansu zawodowego. Podczas wizytacji prowadzonych przez nadzór pedagogiczny ich praca była zawsze wysoko oceniana. Nauczyciele z naszego grona pełnili i nadal pełnią ważne funkcje w nadzorze pedagogicznym (Janusz Wnuk, Danuta Tosik, Urszula Świniarska, Jolanta Potemska). Osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze pedagogów były wyróżniane nagrodami ministra edukacji, kuratora oświaty, dyrektora szkoły. Trzy osoby zostały wyróżnione najwyższym wyróżnieniem resortowym – Medalem Edukacji Narodowej.

Od II wojny światowej  w Szkole Podstawowej w Buczku pracowali; (podajemy nazwiska w kolejności chronologicznej, a w nawiasach zmiany nazwisk w trakcie zatrudnienia):

Julia Nowacka, Aleksandra Stępnik, Franciszek Stępnik, Halina Jankowska, Olga Gadzińska (Dunaj), Kazimiera Kuczborska, Monika Niemiec (Czapińska), Barbara Biesaga (Kowalczyk), Anna Szewczyk (Kmiecik), Barbara Dobroniak (Majewska), Władysława Wardzińska (Skiba), Florian Pyc, Janina Delikowska (Solecka), Władysław Far, Zofia Far, ks. Mieczysław Klimkiewicz, Alicja Sokołowska, Henryk Grządzielski, Janusz Wnuk, Helena Krzykowska, Irena Woźniak, Janina Jacek, Stanisław Okrasa, Krystyna Jędrzejczak, Wiesława Kopka (Maciejewska), Jadwiga Koźmińska, Celina Tosik, Krystyna Niedzielska, Jadwiga Melewska, Mieczysław Idzikowski, Czesława Buczkowska, Halina Wnuk, Marianna Molka, Zofia Chęcińska, Janina Szczerbowska, Bożena Biegańska (Pałuszyńska), Alicja Grygier, Halina Świegocka, Leokadia Kędzierska, Stanisława Piekarska, Halina Wałęska, Dorota Kopytowska, Jolanta Stencel, Krystyna Ciebiada, Janina Ciebiada, Danuta Tosik, Krystyna Szczepaniak, Zdzisława Pniewska, Stanisława Pańczyk, Marianna Klęk, Alicja Malinowska, Bożena Wróbel, Tomasz Tkaczuk, Mariusz Dembowski, Andrzej Sokołowski, Aleksandra Zastróżna, Ewa Szwarc, Magdalena Molka, Jadwiga Boryc, Wanda Kaczorowska, Danuta Kaźmierska (Frątczak), Urszula Niedzielska (Świniarska), Dorota Paszkowska, Maria Wencel, Aleksandra Zielińska, Romuald Jadczak, Elżbieta Owczarek (Jędryka), Barbara Gawlik, Joanna Płuciennik (Klęk), Witold Skurpel, Ewa Pospiszył, Maria Miłoch, Beata Tyszkiewicz (Tkaczuk), Jolanta Potemska, Ewa Hyszko, Iwona Piotrowska, Agnieszka Jarecka, Agata Walicka (Pinar), Andrzej Zieliński, Katarzyna Kaczorowska (Wolska), ks. Jan Ciesielczyk, Witold Staniaszek, Jan Danka, Agata Kaźmierczak (Twardowska), Agnieszka Badowska, Ewa Kowalińska, Jadwiga Praszkowska (Sobczak), Agnieszka Kondratiuk, Małgorzata Kilańczyk, Anna Buczkowska, Danuta Hejneman, Izabela Molka, ks. Kazimierz Bednarek, Ewa Jędryka, Anna Truskowska, Anna Kosińska (Załęcka), Jadwiga Rojszczak, Renata Jędryka (Nowicka), Edyta Kaczmarek, Katarzyna Salamon (Olejniczak), Jadwiga Poper, Iwona Jagiełło, Ewa Ignaczak, Iwona Ignaczak, Ewa Niciak, Małgorzata Krawczyk, Ewa Wlazłowska, Krystyna Goździk (Czech), ks. Piotr Braczkowski, Mirosława Stawska, Magdalena Stępień (Gudzio), Ewelina Janicka (Piotrowicz), ks. Piotr Ciącio, Anna Gajdowicz, Danuta Klemczak, Daniela Szafrańska, Włodzimierz Czech, Janusz Zawisza, Sebastian Stalinger, Małgorzata Lipińska, Kinga Kwiatkowska, Dominika Fleming, Magdalena Marciniak, ks. Bogusław Starus, Małgorzata Newill, Edyta Gawlik, Ludmiła Mesor.

W roku szkolnym 1992/93 punkty filialne W Bachorzynie i Luciejowie zostały przekształcone w szkoły filialne – placówki podległe Szkole Podstawowej w Buczku. W tym okresie w pełnym wymiarze pracowały:

w Bachorzynie: Stanisława Pańczyk, Ewa Hyszko, Iwona Piotrowska, Agnieszka Jarecka, Jadwiga Rojszczak, Iwona Jagiełło;

w Luciejowie: Barbara Gawlik, Iwona Ignaczak, Ewa Ignaczak, Ewa Jędryka, Izabela Molka.

Funkcjonowanie szkoły nie byłoby możliwe bez pracowników administracji i obsługi, którzy prowadzą dokumentację szkoły, dbają o czystość i ład. W ciągu minionych 56 lat te funkcje sprawowali: Grażyna Adamiak, Piotr Adamiak, Antoni Basecki, Władysława Barańska, Teodozja Bieńkowska, Stefania Borejszo, Marta Ciabiada, Grażyna Grudzińska, Czesława Grzelak, Katarzyna Grzelak, Barbara Guzicka, Genowefa Guzińska, Henryk Hadrysiak, Henryka Ignaczak, Alina Izydorczyk, Edward Izydorczyk, Maria Jędryka, Lucyna Jendryka, Stanisław Jendryka, Jadwiga Jersak, Elżbieta Kaczorowska, Jan Kaczorowski, Grzegorz Kaflak, Krystyna Kaflak, Wioleta Kaflak, Zofia Kardas,  Elżbieta Kaźmierczak, Paweł Klęk, Stanisław Konopiński, Dariusz Kopka, Kuśmierz, Rafał Marynowski, Halina Mituta, Adam Moder, Regina Owczarek, Jerzy Paszkowski, Małgorzata Pieńkowska, Zofia Pietruszka, Jolanta Rejmonczyk, Czesław Sobala, Krystyna Sobala, Beata Sokołowska, Jolanta Smolarek, Łucja Struzik, Maria Strzelczyk, Marian Szczepaniak, Helena Tyluś, Barbara Wańdoch, Leszek Wańdoch, Wodziński, Anna Wojciechowska.
  Ważną rolę w powstaniu i działaniu szkoły odegrali rodzice, skupieni najpierw w Komitecie Rodzicielskim, a później w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców pełnili: Andrzej Wieczorek, Adam Tadeusz Moder, Mirosław Tyluś, Czesław Fidyk, Jadwiga Kowalczyk, Henryka Ignaczak, Wojciech Ciabiada, Maria Marynowska, Jolanta Witkowska. Obecnie pracą Rady Rodziców kierują Marlena Jakóbczak i Jacek Buczkowski.
W latach 1945 – 2006 w naszej szkole działały organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski, drużyny harcerskie i zuchowe, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, LOP, koła PCK, TPD, Caritas.
Tak w zarysie prezentuje się przeszłość i teraźniejszość naszej szkoły. Tworzyło ją bardzo wielu ludzi, czego dowodem są obszernie wykazy nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów. Jesteśmy dumni z minionych 56 lat. Przed nami ważne zadanie - poprzez rzetelną, uciwą pracę zapisywć kolejne karty naszej historii.

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
25 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz,
Walentyna

Do końca roku zostało 160 dni.
Zodiak: Lew

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content