Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych ogłaszam KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH. W obecnym roku szkolnym konkurs jest kierowany do uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Warunki konkursu są zawarte w regulaminie MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH (regulamin poniżej). Do pracy należy zamieścić kartę zgłoszeniową do konkursu (znajduje się pod regulaminem konkursu).

 

Nauczycielka języka angielskiego Marta Bara-Błońska

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

 

NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego Marta Bara-Błońska ze Szkoły Podstawowej w Buczku.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Dostarczenie prac na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas IV -VIII Szkoły Podstawowej.

5. Konkurs jest oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy IV-VI

II kategoria II – klasy VII-VIII

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września 2020 roku.

2. PROJEKTY

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 projekt.

2. Projekty mogą być w pionie lub poziomie.

3. Dopuszczamy prace nie mniejsze niż w formacie A3.

4. Prace muszą promować naukę języków obcych.

5. Praca może być wykonana dowolną techniką.

6. Termin zgłaszania projektów mija 26 09 2020 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej.

7. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

8. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową do konkursu.

9. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Projekty należy złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Buczku lub nauczycielki języka angielskiego w Buczku - Marty Bara-Błońskiej.

11. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w składzie:

dyrektor szkoły podstawowej w Buczku Renata Nowicka, nauczyciele języków obcych.

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Dostarczenie prac do 26.09.2020 r.

2. Ocena jury do 29.09.2020 r.

3. Zawiadomienie o werdykcie jury nastąpi 30.09.2020 r.

4. NAGRODY

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie projektów do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

2. Projekty zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach szkoły.

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 karta zgłoszeniowa do pobrania

 

 

 

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Piątek
4 Grudnia 2020
Imieniny obchodzą
Barbara, Berno, Biernat, Chrystian,
Hieronim, Krystian, Piotr

Do końca roku zostało 28 dni.
Zodiak: Strzelec

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content